Czy opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2019 wzrosną czy spadną?

Daniel Kowalczyk

Na jednoznaczną odpowiedź na to pytanie należy poczekać do czasu zatwierdzenia i opublikowania przez URE nowych taryf za usługi dystrybucji energii elektrycznej. Na bazie przyjętej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. obniżającej składnik opłaty przejściowej oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r wprowadzającego nowy składnik opłaty kogeneracyjnej, stanowiący podwyżkę - nie można jednoznacznie stwierdzić, czy opłaty w 2019 na fakturze za usługę dystrybucji wzrosną czy spadną, gdyż będą one wypadkową różnicy opłaty stałej (przejściowej) oraz zmiennej (kogeneracyjnej) i nawet u tego samego odbiorcy w różnych miesiącach rachunek (+/-) może być różny.

opłata przejściowaopłata kogeneracyjna

„Art. 11b. 1. Stawki opłaty przejściowej od dnia 1 stycznia 2019 r. na miesiąc wynoszą netto:

1)     0,02 zł – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a;

2)     0,10 zł – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b;

3)     0,33 zł – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c;

4)     0,08 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a;

5)     0,19 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b;

6)     0,20 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c;

7)     0,06 zł na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Ustawa wprowadza zgodny z regulacjami UE system wsparcia dla energii elektrycznej ze źródeł kogeneracyjnych, czyli wytwarzających jednocześnie ciepło. Nowy system zastąpi wygasający z końcem 2018 r. system oparty o świadectwa pochodzenia i polegać będzie na wypłacie odpowiednich premii za wyprodukowanie energii elektrycznej. Dopuszczone go niego będą źródła o emisji poniżej 450 kg CO2 na MWh wytworzonej energii (elektrycznej i cieplnej). Wsparcie dla kogeneracji zostanie sfinansowane z opłaty kogeneracyjnej, dopisywanej do rachunku każdego odbiorcy końcowego. W 2019 r. wyniesie ona 1,58 zł za 1 MWh.

 Więcej informacji w artykule na naszym blogu