Programy DSR w PSE

Z jakich programów DSR można skorzystać?

 

Programy DSR w PSE

Pierwsze postępowania przetargowe w ramach Programów DSR zapewniały redukcję na poziomie do 200 MW. Chcąc zwiększyć potencjał programów redukcji zapotrzebowania odbiorców, PSE postanowiły przemodelować programy DSR. Po opracowaniu koncepcji nowych mechanizmów w 2017 r. PSE wdrożyły dwa programy: Program Gwarantowany, oferujący opłatę za gotowość i wykonanie redukcji oraz Program Bieżący, oferujący opłatę za wykonanie. Programy te zostały stworzone przy założeniu umożliwienia dużej elastyczności definiowania parametrów produktów (np. mocy redukcji, długości bloku, czasu osiągnięcia redukcji) przez wykonawców, umożliwiając dostosowanie ich do specyfiki urządzeń odbiorcy. Działania przeprowadzone przez PSE przyniosły znaczny wzrost dostępnego wolumenu redukcji. Obecnie w programie Gwarantowanym  wynosi on  ponad 600 MW w miesiącach letnich (moc skumulowana) i 535 MW redukcji w okresie zimowym. W Programie Bieżącym potencjał redukcji nie jest niczym ograniczony i będzie wynikał z propozycji produktów składanych przez wykonawców tuż przed potrzebą zastosowania usługi. Aktualnie wprowadzany jest trzeci program – DSR Program Bieżący Uproszczony (DSR PBU).

DSR PBU jest skierowany głównie do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych przychodów z redukcji zapotrzebowania na moc, które podlegają ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. 


Cechy programów DSR
Program Gwarantowany PG
Program Bieżący PB
Program Bieżący Uproszczony PBU
Opłata za gotowośćTAK
NIE
NIE
Odpowiedź na wezwanie do złożenia propozycji sprzedażyobowiązkowa
dobrowolna
dobrowolna
Reakcja na polecenie redukcji, o ile zaakceptowano   propozycję sprzedażyobowiązkowa
obowiązkowa
dobrowolna
Obowiązek testowaniaTAK
NIE
NIE
Kary za niewykonanie redukcjiTAK
TAK
NIE
 

Bez względu na program usługę DSR może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony – jest to proces certyfikacji technicznej ORed oraz jest ORed aktywnym (tj. przesłał stosowne oświadczenia do operatora, który wydał temu OREd certyfikat). Weryfikacja, dla odbiorców objętych ograniczeniami w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej będzie przeprowadzona w sposób nieangażujący uczestnika i będzie polegała na sprawdzeniu posiadania przez uczestnika odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie. Odbiorcy nie podlegający ww. ograniczeniom chcący uzyskać certyfikat techniczny powinni skontaktować się z operatorem systemu do którego są przyłączeni i złożyć wniosek o certyfikację ORed.

W zależności od potencjału redukcji odbiorca może zawrzeć umowę bezpośrednio z PSE S.A. (1 MW mocy redukcji lub więcej w Programie Bieżącym Uproszczonym i 10 MW mocy redukcji lub więcej w Programach: Gwarantowanym i Bieżącym) lub z podmiotem agregującym który będzie go reprezentował w relacji z PSE S.A. (jeżeli odbiorca nie ma wystarczającego potencjału redukcji lub chce powierzyć obowiązki związane z zawarciem umowy innemu podmiotowi).

Więcej informacji o programach DSR na stronie: dsr.pse.pl

Przetargi aktualne:


1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star