OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWU) powerGO sp. z o.o.

STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE powerGO sp. z o.o.


  1. Z zastrzeżeniem punktu 2, niniejsze Warunki obowiązują dla każdej transakcji sprzedaży, realizowanej przez PowerGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Chlebowej 4/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000747222, NIP: 7822834775, REGON: 381203647, kapitał zakładowy: 10.000,00 PLN (dalej jako „Sprzedawca”) na rzecz klienta nie będącego konsumentem (dalej jako „Klient”), o ile Strony wyraźnie i pisemnie nie ustaliły przed daną transakcją innych warunków współpracy. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  Wyłączone jest stosowanie ogólnych warunków umów lub wzorców umów Klienta, chyba że Sprzedawca wyrazi uprzednio zgodę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na ich stosowanie. Nie stanowi akceptacji ogólnych warunków umów lub wzorców umów Klienta brak sprzeciwu Sprzedawcy wobec postanowień tych warunków lub wzorców, przyjęcie do realizacji lub realizacja zamówienia przez Sprzedawcę. Wyłączone jest stosowanie art. 3854 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t. j. z dnia 2020.10.08; dalej: k.c.).

  2.      Niniejsze warunki nie znajdują zastosowania do sprzedaży:
  a) na rzecz konsumentów – w rozumieniu art. 22
  1c.
  b) za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem powerGO.pl; warunki korzystania ze sklepu internetowego i sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego określone są w Regulaminie sklepu internetowego PowerGO.pl, który dostępny jest na stronie https://powerGO.pl/regulamin.
  c) na rzecz osoby fizycznej, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t. j. z dnia 2020.02.21; dalej: u.p.k.) oraz w art. 385
  5c. - w zakresie, w jakim wyłączają lub ograniczają uprawnienia tych osób przyznane im przepisami prawa, w tym w art. 3851 -3853 k.c. oraz w rozdziale 4 u.p.k.

  3.      Wszelka prezentacja, opis, czy charakterystyka towaru na stronie internetowej Sprzedawcy, w pismach Sprzedawcy, w katalogach i innych materiałach reklamowych Sprzedawcy ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, nie stanowi zaś oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta złożonego w odpowiedzi na zaproszenie do zawarcia umowy.  Umieszczenie towaru  na stronie internetowej, w katalogu, cenniku lub innych materiałach reklamowych Sprzedawcy nie gwarantuje jego dostępności.

  4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian parametrów technicznych lub charakterystyki towarów, których prezentacje, opisy i specyfikacje zamieszczone zostały na stronie internetowej, w katalogach lub materiałach reklamowych Sprzedawcy.

  5.      Przepisy art. 661 1 - 3 oraz art. 682 kodeksu cywilnego nie będą miały zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (tj. przepis o ofertach elektronicznych oraz przepis statuujący pomiędzy przedsiębiorcami pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych zasadę dorozumianego przyjęcia oferty w przypadku braku udzielenia niezwłocznej odpowiedzi).

  6.      Ceny wymienione w zaproszeniu do zawarcia umowy oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji są cenami netto, bez podatków. Do cen netto Sprzedawca doliczy podatek VAT, według obowiązującej stawki. Ceny powyższe nie obejmują innych ewentualnych kosztów związanych z dostawą, takich jak: koszty opakowań, transportu, przepakowania, przeładunku, ubezpieczeń, opłat, podatków i ceł. Koszty te obciążają Klienta i zostaną doliczone przez Sprzedawcę dodatkowo do faktury sprzedaży. Opłata za transport naliczana jest każdorazowo zgodnie z cennikiem transportowym publikowanym na stronie PowerGO.pl. Sprzedawca w określonych przypadkach lub na podstawie odrębnych ustaleń z Klientem może odstąpić od naliczania opłaty za transport – jednak w każdym przypadku musi to wyraźnie wynikać z treści zaproszenia do zawarcia umowy lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W razie nieodebrania Towaru Klient może zostać obciążony podwójnym kosztem transportu, a Towar zostać umieszczony w magazynie na koszt i ryzyko Klienta.

  7.      Towar sprzedawany jest Klientowi wraz z opakowaniem bezzwrotnym (jednorazowym) lub zwrotnym, na którym ten towar się znajduje. Klient dokonuje zwrotu opakowania, jak również wyładunku towaru z opakowania, na swój koszt. Regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi znajduje się na stronie https://powerGO.pl/opakowania-zwrotne.

  8.      W przypadku Towarów dostarczanych do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta przez podmiot zewnętrzny (np. firmę kurierską) lub bezpośrednio przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest zapewnić rozładunek Towaru. W przypadku Towarów odbieranych w punkcie sprzedaży Sprzedawcy osobiście przez Klienta lub osoby przez niego upoważnione, Sprzedawca nie jest zobowiązany do załadunku Towaru, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń z Klientem, wynikających z treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

  9.      Do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana w cenniku transportowym (cennik dostępny pod linkiem https://powergo.pl/dostawy), naliczana jest każdorazowo opłata za realizację zamówienia o niskiej wartości. Szczegółowa informacja o opłacie wskazywana jest w procesie zamówienia.

  10.  W razie jakichkolwiek opóźnień Klienta w płatności kwot wynikających z wystawionych przez Sprzedawcę faktur VAT, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania przyjmowania lub realizacji wszelkich zamówień (w tym wydawania towaru) ze skutkiem natychmiastowym, aż do dnia zapłaty przez Klienta całości kwot wynikających z faktur VAT.

  11.  Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia od dokonania przedpłaty lub udzielenia stosownego zabezpieczenia zapłaty, jeżeli pojawią się okoliczności wskazujące, że Klient nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązania zapłaty, jeżeli towar nie znajduje się w stałym asortymencie Sprzedawcy lub ilości zamawiane przez Klienta przekraczają stan dostępny produktu w magazynie PowerGO. Sprzedawca jest też uprawniony do powstrzymania się z realizacją zamówienia, pomimo jego wcześniejszej akceptacji, jeżeli po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zmieniła się sytuacja finansowa Klienta, w szczególności, jeżeli posiadany przez Klienta w momencie realizacji limit kredytowy u Sprzedawcy jest zbyt niski. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o powstrzymaniu się z realizacją zamówienia i wyznaczyć Klientowi termin na dokonanie przedpłaty lub udzielenie stosownego zabezpieczenia. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie zamówienia.

  12.  Sprzedawca dokłada starań, by zrealizować zamówienie w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega jednak, że termin ten ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w przypadku zmiany stanów magazynowych w trakcie realizacji zamówienia, opóźnień w dostawie towaru przez dostawców Sprzedawcy lub firmy przewozowe, a także innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za związaną z tym zmianę terminu realizacji zamówienia.

  13.  Jeśli realizacja zamówienia jest uzależniona od określonego działania Klienta, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres opóźnienia Klienta w wykonaniu swojego obowiązku.

  14.  W przypadku Towarów odbieranych w punkcie sprzedaży Sprzedawcy osobiście przez Klienta lub osoby przez niego upoważnione, Towarów dostarczanych do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta przez podmiot zewnętrzny (np. firmę kurierską), a także w przypadku braku akceptacji Klienta dla procedury odbioru Towaru dostarczonego bezpośrednio przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Klienta przy użyciu elektronicznego dowodu dostawy, w tym jednorazowego kodu PIN, Klient jest zobowiązany wyznaczyć osoby uprawnione (upoważnione) do odbioru towaru w imieniu Klienta i przedstawić na każde żądanie Sprzedawcy stosowne upoważnienie. Brak podania danych uwierzytelniających lub podanie błędnych danych może spowodować odmowę wydania Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta i będzie traktowane jako nieodebranie Towaru w terminie. Klient ponosi odpowiedzialność za wyposażenie osób upoważnionych w dane uwierzytelniające, a także za ich nieujawnienie osobom nieupoważnionym. Klient potwierdza jednocześnie, że samo podanie danych uwierzytelniających przy odbiorze jest wystarczające dla wydania Towaru przez Sprzedawcę ze skutkiem dostarczenia i obowiązkiem zapłaty, a każda osoba posiadająca dane uwierzytelniające, będzie traktowana jako osoba uprawniona do odbioru Towaru w imieniu Klienta.

  15.  W przypadku Towarów dostarczanych bezpośrednio przez Sprzedawcę do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta oraz akceptacji odbioru Towaru przy użyciu elektronicznego dowodu dostawy, Klient jest zobowiązany wskazać Sprzedawcy dane kontaktowe w postaci adresu e-mail bądź numeru telefonu, które będą wykorzystywane do komunikacji związanej z odbiorem Towaru przy użyciu elektronicznego dowodu dostawy, w tym jednorazowego kodu PIN. W takim przypadku Klient lub osoba upoważniona przez Klienta jest zobowiązana do podania przy odbiorze Towaru jednorazowego kodu PIN, który został uprzednio wysłany przez Sprzedawcę na numer telefonu bądź adres e-mail podany przez Klienta. Brak podania jednorazowego kodu PIN lub podanie błędnych danych może spowodować odmowę wydania Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta i będzie traktowane jako nieodebranie Towaru w terminie. Klient ponosi odpowiedzialność za wyposażenie osób upoważnionych w prawidłowy jednorazowy kod PIN, a także za jego nieujawnienie osobom nieupoważnionym. Klient potwierdza jednocześnie, że samo podanie prawidłowego jednorazowego kodu PIN przy odbiorze jest wystarczające dla wydania Towaru przez Sprzedawcę ze skutkiem dostarczenia i obowiązkiem zapłaty, a każda osoba posiadająca prawidłowy jednorazowy kod PIN, będzie traktowana jako osoba uprawniona do odbioru Towaru w imieniu Klienta.

  16.  Złożenie przez Klienta lub przez osobę uprawnioną w jego imieniu do odbioru Towaru podpisu na dokumencie potwierdzającym wydanie towaru bez uwag lub brak sporządzenia odrębnego protokołu reklamacyjnego przy wydaniu towaru oznacza sprawdzenie towaru przez Klienta oraz jego odbiór bez zastrzeżeń.

  17.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  18.  W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  19.  Towar jest objęty gwarancją producenta lub importera towaru (zwanego dalej Gwarantem), o ile została ona udzielona przez Gwaranta, na warunkach określonych przez Gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, w tym w stosunku do osób, o których mowa w art. 38a u.p.k. oraz art. 385c.

  20.  Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail Sprzedawcy: claim@powerGO.pl. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za Towar w całości lub w części.

  21.  Niezależnie od innych postanowień zawartych umów, których stroną jest Sprzedawca i załączników do nich, Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w skutek zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron. W szczególności, za siłę wyższą strony uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, stany nadzwyczajne, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemicznego lub pandemicznego, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany umowy sprzedaży, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy towarów lub prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 90 dni, liczonych począwszy od pierwszego dnia opóźnienia w realizacji zamówienia, a ustalonego względem terminu realizacji zamówienia wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub w innym późniejszym dokumencie wskazującym nowy termin, gdy zmiana terminu realizacji zamówienia nastąpiła z przyczyn innych niż siła wyższa. Termin dostawy może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, a spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia siły wyższej,  w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie producentów lub dostawców  Sprzedawcy, jeżeli miały wpływ na możliwości terminowej realizacji dostawy przez Sprzedawcę. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności i ich wpływu na możliwość zrealizowania dostawy, Sprzedawca  poinformuje Klienta o konieczności przesunięcia terminu dostawy niezwłocznie po powzięciu informacji na ten temat. O ile Sprzedawca i Klient nie uzgodnili inaczej w umowie dwustronnej, Klient nie ma prawa odstąpić od Umowy, a odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę jest wyłączona.

  22.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze, w tym za utracone korzyści. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do 100% netto wartości niezrealizowanych pozycji asortymentowych, zgodnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

  23.  Towar zakupiony u Sprzedawcy nie podlega zwrotowi, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to wyraźną uprzednią pisemną zgodę. W takim przypadku zastosowanie mają zasady zwrotów przedstawione przez PowerGO, w tym opłata za zwrot.

  24.  Treść zaproszenia do zawarcia umowy przedstawionego przez Sprzedawcę Klientowi jest poufna, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniana lub ujawniana osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy. Nieuprawnione udostępnianie, ujawnianie, wykorzystanie lub powielanie zaproszenia do zawarcia umowy w całości lub części, a także inne działania Klienta o podobnym charakterze są prawnie zabronione i podlegają ściganiu na podstawie stosownych ustaw, w tym przepisów Kodeksu karnego oraz ww. ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  25.  Klient gwarantuje, że zarówno On, grupa kapitałowa, do której należy, jednostka stowarzyszona, podwykonawca, a także członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurenci, wspólnicy lub akcjonariusze oraz beneficjenci rzeczywiści tych podmiotów nie podlegają żadnym sankcjom gospodarczym, handlowym lub finansowym ani innym ograniczeniom handlowym nałożonym lub egzekwowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki lub Wielką Brytanię. Klient gwarantuje ponadto, że będzie przestrzegał wszystkich sankcji i innych ograniczeń handlowych nałożonych przez wyżej wymienione podmioty. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę jeśli dowie się, że naruszył gwarancje wskazane w niniejszym punkcie lub poweźmie informację, że nie jest już w stanie ich przestrzegać. W przypadku, gdy Klient naruszy którekolwiek z gwarancji wskazanych w niniejszym punkcie lub nie będzie w stanie dalej ich przestrzegać, Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i powstrzymania się od wypełniania swoich zobowiązań wynikających z umowy bez żadnych konsekwencji dla Sprzedawcy. Klient zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Sprzedawcę w wyniku naruszenia przez Klienta gwarancji wskazanych w niniejszym punkcie.

  26.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.