Pomiary i analiza energii

Wykonujemy pomiary oraz analizy jakości energii elektrycznej. Nasze analizator przeznaczony jest do monitorowania określonych w Prawie Energetycznym standardów jakościowych zasilania. Wykorzystywany jest do prowadzenia miejscowych i czasowych pomiarów i rejestracji parametrów sieci jedno i trójfazowej. Przy pomocy interfejsu komunikacyjnego oraz dedykowanego oprogramowania dostępny jest podgląd bieżących pomiarów oraz możliwe jest przeglądanie wielkości zarejestrowanych, z uwzględnieniem daty i czasu rejestracji oraz sporządzanie raportów w postaci tabel i wykresów.
Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

kontrola

Bieżący podgląd wyników pomiarów, usystematyzowanych według daty i czasu rejestracji.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

jakość

Dzięki naszemu doświadczeniu, a także dedykowanemu oprogramowaniu, dostarczymy Ci jasne i precyzyjne wyniki analizy.

Odoo - Przykład 3 na 3 kolumny

bezpieczeństwo

Dzięki pomiarom i analizie energii elektrycznej zweryfikujesz jakość odbieranych usług.

Parametry mierzone

 • napięcia fazowe i międzyfazowe oraz asymetria napięć

 • prądy fazowe i obliczanie prądu w przewodzie neutralnym

 • cosinus i tangens, dla każdej fazy i trójfazowo

 • częstotliwość

 • harmoniczne, ich zawartość i współczynnik mocy dla każdej harmonicznej oraz THD (dla napięć i prądów), współczynnik K dla transformatora

 • moce (czynne, bierne, pozorne, modułowe, odkształcone) czterokwadrantowo, w każdej fazie i trójfazowo

 • energie (czynne, bierne) czterokwadrantowo

Odoo blok tekstu i zdjęcia 

Co składa się na ofertę

pomiaru i analizy energii?

Rejestr zdarzeń

Chronologiczna lista ostatnich 25 tysięcy zdarzeń:

 • przekroczenia nastawionych progów tolerancji mierzonych parametrów w 200 ms okresie pomiarowym

 • przekroczenia nastawionych 2 poziomów tolerancji napięcia średniego z 

 • jednoczesną rejestracją stanów liczydeł energii

 • zaniki i skoki napięcia (rozdzielczość 1/2 okresu sieci)

 • asymetria napięć i prądów

 • przekroczenia cosinusa i tangensa

 • przekroczenia współczynnika K

 • przekroczenia zawartości harmonicznych w napięciu lub prądzie

Rejestr poboru mocy okresowej 

Zestawienie obciążeń z ostatnich 37 tysięcy okresów o ustawionym czasie trwania (np.15–to minutówki) 

zawierające:

 • zużycie mocy w wybranym okresie 

 • data rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania wybranego okresu

 • stany liczników energii na koniec wybranego okresu

 • wskaźnik przekroczenia mocy w wybranym okresie

Rejestr napięć i prądów

Niezależny zapis do 32 tysięcy uśrednionych wartości skutecznych napięć i prądów  dla wszystkich faz. 

Najważniejsze właściwości to:

 • rejestracja w zadanych odstępach czasu

 • rejestracja przy dużych zmianach

 • rejestracja synchronicznie z rejestratorem poboru mocy

 • ustawiany czas uśredniania

Analiza harmonicznych

Analiza zawartości harmonicznych w prądzie i napięciu:

 • zawartość ilościowa i procentowa harmonicznych

 • analiza on-line do 15-tej harmonicznej oraz do 50-tej harmonicznej w programie ASKoncentrator

 • wskaźnik przekroczeń progów współczynniki THDu i THDi, K

 • wartość skuteczna napięcia i prądu, cosinus dla każdej harmonicznej

Zainteresowany ofertą?

Dołącz do nas i spraw, by twoja firma stała się lepszym miejscem.